A tamau

                   

                     A tamau (chant tahitien)

A TAMAU A  (A TAMAU A)

A TAMAU A TATOU I TE HERE  (I TE HERE)

I TO TATA’U   (I TO TATAU)

I TO TATA’U TAAE RAE.  (I TO TATAU TAAE RAE).

EIAHA RA (EIAHA RA)

EIAHA RA TATA’U IA MO-O-E

IA FAREREI IA TATA’U

I ROTO I TE HERE.

(répéter le tout 2 ou 3 fois)

FIN